ประชุม การเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก สาธารณสุขอำเภอกะทู้ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลกมลา ในการประชุมมีการทบทวนแผนการใช้เงินบำรุง แผนการพัฒนา ของรพ.สต.และ สสอ. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเงินของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Share