สาร…..จากสาธารณสุข

การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการดำเนินงาน ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

https://www.facebook.com/groups/433394710458407/permalink/529697384161472/