การประชุมการขับเคลื่อน ศปถ.อำเภอกะทู้ โดยกลไก พชอ.อำเภอกะทู้

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน และการประเมินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ โดยกลไก พชอ.กะทู้ ณ ห้องประชุมอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินการ แนวทางการดำเนินการมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย มาตรการหลัก 7 มาตรการ พร้อมทั้งพิจารณาและทบทวน จุดเสี่ยง/จุดบริการ ของอำเภอกะทู้ พร้อมร่วมกันแก้ไข และแต่งตั้ง ศปถ.ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนให้ ศปถ.ท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนถึงหมู่บ้านและชุมชนต่อไป ซึ่งในปี 2563 นี้ การขับเคลื่อนประเด็น การสร้างความปลอดภัยทางถนน เป็นหนึ่งประเด็นขับเคลื่อน ภายใต้กลไก พชอ.กะทู้ ด้วย

Share