ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร (MOIT 22 – MOIT 23)