ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส (MOIT 10 – MOIT 12)