ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (MOIT 16 – MOIT 17)