ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (MOIT 6 – MOIT 9)