การฝึกปฏิบัติการสุ่มตรวจอาหารลดเค็ม

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 09.00 น. นายอภิชัย โมหะหมัด อดีตท่านสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกะทู้ (พชอ.กะทู้) เป็นประธานการอบรมและฝึกปฏิบัติการ ตรวจวัดความเค็มในตัวอย่างอาหาร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นขับเคลื่อน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยกลไก พชอ.กะทู้ และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลป่าตองมาให้ความรู้ พร้อมเทคนิคการรับประทานอาหารเดือนรอมฎอน

 

Share