การฝึกปฏิบัติ สุ่มตรวจอาหารลดเค็ม

 

วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ร่วมกับโรงพยาบาลป่าตอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการตรวจวัดความเค็มในตัวอย่างอาหาร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นขับเคลื่อน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยกลไก พชอ.กะทู้  โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลป่าตองมาให้ความรู้ พร้อมเทคนิคการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม

 

Share