การรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายหมอประจำตัว 3 คน และเปิดตัวนวัตกรรม “TO BE RIDER” โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอกะทู้

Share