การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2561

วันที่ 25 มกราคม 2562

รายละเอียดข้อมูล

1.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2561

2.ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

3.ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ว่าด้วยแนวทางมาตรการใช้รถราชการ

4.ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการ

Share