กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวกุสุมา สว่างพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานระบาดวิทยาโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และร่วมกันวางมาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอกะทู้

 

Share