ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

รพ.สต.กมลา

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

1.รายงานผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์

2.รายงานผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารให้ความรู้เรื่อง 3 เก็บ 3 โรค

Share