ชมรมจริยธรรม สสอ.กะทู้ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดภูเก็ต ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลด้านสาธารณสุขในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้  โดยยึดมั่นคุณธรรม และพัฒนาชุมชนคุณธรรมด้านหลักการ “บวร”

Share