ประชุมขับเคลื่อนงาน พชอ.กะทู้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกะทู้(พชอ.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และบรรยายพิเศษประเด็นปัญหา ได้แก่ ประเด็นปัญหาโรคไข้เลือดออก ประเด็นปัญหาการจัดการความปลอดภัยทางถนน ประเด็นปัญหาด้านอาหารปลอดภัย(Street Food) และประเด็นปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยกลไก พชอ.กะทู้ ซึ่งมียุทธศาสตร์ลดเค็ม การจัดการพื้นที่สีขาว เฟอร์นิเจอร์สุขภาพ สถานีตรวจเช็คสุขภาพสู่เป้าหมายคัดกรองสุขภาพในชุมชน และโภชนาการในโรงเรียนสอดคล้องกับกลยุทธ์ School lunch ของกระทรวงศึกษาธิการ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระยะยาว

 

Share