ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศปถ.อำเภอกะทู้

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกะทู้(ศปถ.อำเภอกะทู้) ณ ห้องประชุมอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนผลการดำเนินการมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต และผลการสำรวจข้อมูลพฤติการณ์เสี่ยงของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ก่อน – หลังดำเนินการ จาก 3 ตำบล (วันละ 4 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง) พร้อมทั้งพิจารณาและทบทวน จุดเสี่ยง/จุดบริการ ของอำเภอกะทู้ แผนงานและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ตามมาตรการ 7 มาตรการ และการพิจารณาผู้รับผิดชอบกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการทีม ศปถ.อำเภอ/ภาคีเครือข่ายในระดับตำบล ซึ่งในปี 2563 นี้ การขับเคลื่อนประเด็น การสร้างความปลอดภัยทางถนน เป็นหนึ่งประเด็นขับเคลื่อน ภายใต้กลไก พชอ.กะทู้ ด้วย

 

Share