ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.สาธารณสุข และคณะฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอกะทู้ (คปสอ.กะทู้) ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกะทู้ ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.สาธารณสุข และคณะฯ ในวาระการตรวจเยี่ยม เสริมพลังหน่วยบริการปฐมภูมิ และอาสาสมัครสาธารณสุข ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้

 

Share