ประชุม PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 

 

 

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก สาธารณสุขอำเภอกะทู้ เป็นประธานการประชุม เรื่อง PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลกมลา ในการประชุมมีการเตรียมทีม PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ว่าด้วย หมวด 3 และหมวด 6 มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำ PMQA และรวมกันวางแผนการจัดทำ PMQA เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Share