รอบรั้ว พชอ.กะทู้

          ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รอบรั้ว พชอ.กะทู้ …จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย โดยกลไก พชอ.กะทู้” ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ; ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาเสพติดให้โทษ ที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย จิตใจหรือทรัพย์สิน

Share