โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการ พชอ. เขตสุขภาพที่ 11

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๑๑ โดย ท่านสาธารณสุขนิเทศน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯเจ้าหน้าสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จากเขตสุขภาพที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพและทักษะการบริหารจัดการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนฯ และสร้างการมีส่วนร่วมฯ

Share