โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานพิธีเปิด และวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าตอง กลุ่มเป้าหมายเป็นคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จำนวน 35 คน ขอขอบคุณวิทยากรพิเศษจากอัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการบำนาญ เทศบาลเมืองกะทู้

Share