โครงการ STOP TB

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จัดทำ “โครงการ STOP TB” ณ อาคารวัดกะทู้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกะทู้ และได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์วัณโรคในปัจจุบัน วัณโรคกับโควิด และเทคนิคการลงพื้นที่คัดกรองผู้ป่วยสงสัยเป็นโรควัณโรค พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินการลงพื้นที่ในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่

 

Share