Active case finding ครั้งที่ 2

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จัดทำกิจกรรม “Active case finding ครั้งที่ 2” การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในการป้องกันควบคุมวัณโรค ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการ STOP TB ได้ดำเนินการคัดกรองจำนวน 56 คน ไม่พบผู้มีอาการสงสัยป่วยวัณโรค และมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 2 ราย โดยโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกะทู้ และการสนับสนุนด้านวิชาการจาก งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นล่ามในการแปลภาษา และได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) พร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล และการดูแลที่พักพิง

Share