” Big Cleaning Week ” อำเภอกะทู้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. งานจิตอาสา อำเภอกะทู้ ภายใต้การอำนวยการของนายอำเภอกะทู้ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา ร่วมกิจกรรม ” Big Cleaning Week ” ยุทธศาสตร์เชิงรุก รณรงค์ทำความสะอาดในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อต่างๆ ณ บริเวณสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 1.ที่ว่าการอำเภอกะทู้ 2.สวนเสือกะทู้ 3.ปั๊มน้ำมันบางจาก 4.ห้างจังซีลอน 5.ห้างบิ๊กซีป่าตอง 6.ท่าเรือป่าตอง 7.ท่ารถรับจ้างป่าตอง 8.ภูเก็ตแฟนตาซี 9.ฟิตเนสกมลา พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันที่ถูกต้อง ตามหลักการ “ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย “

Share