ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และคู่มือการอบรมโครงการแกนนำร่วมมือทำลายภัยร้าย”ไข้เลือดออก”

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และคู่มือการอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ เพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมระบบประปาพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา care giver เทศบาลเมืองกะทู้ ประจำปี 2566

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และคู่มือการอบรมโครงการแกนนำทันตสุขภาพ

Read more