Kick off x-ray พื้นที่ตำบลกมลา

 

วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอำเภอกะทู้ ภายใต้การอำนวยการของนายอำเภอกะทู้ ให้บูรณาการทีมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผช ฯ สารวัตรกำนัน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองบุคคลในหมู่ที่ 1 บ้านบางหวาน จำนวน 198 หลังคาเรือน 506 คน ไม่พบบุคคลเข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค ( PUI) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

 

Share