การประชุมเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ณ ห้องประชุมพระแทว ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

Share