ประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก สาธารณสุขอำเภอกะทู้ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยจัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตรับผิดชอบทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา ในการประชุมมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การกำหนดมาตรการ กลไกในการป้องกันการรับสินบนในหน่วยงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลกมลา  

 

Share