ประชุมการคัดเลือกประธานอสม.ระดับอำเภอ ประจำปี 2563

 

 

 

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชวลิต สมัครพงศ์(ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)อำเภอกะทู้ ปี 2562) เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง การคัดเลือกประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ระดับอำเภอ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมคัดเลือกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ตำบลกะทู้ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ตำบลกมลา ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ตำบลป่าตอง โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก(สาธารณสุขอำเภอกะทู้) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา ผู้แทนนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จังหวัดภูเก็ต และท่านประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)อำเภอเมือง ปี 2563 ผลการคัดเลือก คือ นางกาญจนา ทรัพย์ทวี ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ตำบลกะทู้ ได้รับเลือกเป็น ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)อำเภอกะทู้

Share