ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 2

วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. คปสอ.กะทู้ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและซักซ้อมแนวทางทางการร่วมกันวางแผนการเตรียมความพร้อมในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่อำเภอกะทู้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา

Share