หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 1/2563

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำสมาชิกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หน่วยแพทย์เคลื่อน พอ.สว.จ.ภูเก็ต) มี หน่วยราชการจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดภูเก็ต อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และหน่วยงานระดับอำเภอกะทู้ ประกอบด้วย นายอำเภอกะทู้ สถานีตำรวจภูธรกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ โรงพยาบาลป่าตอง มูลนิธิโรงพยาบาลป่าตอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา(29)กะทู้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลกะทู้ ออกปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้บริการดูแล ช่วยเหลือ รักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะทู้ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา(29)กะทู้ และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

 

Share