เตรียมพื้นที่จัดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอกะทู้ (คปสอ.กะทู้)  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับ ผู้แทนเทศบาลเมืองกะทู้ และผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้บริการดูแล ช่วยเหลือ รักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

 

Share