การเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

Read more

การรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายหมอประจำตัว 3 คน และเปิดตัวนวัตกรรม “TO BE RIDER” โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอกะทู้

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงิบสนับสนุนจากโรงพยาบาลป่าตอง

Read more