ประกาศรายชื่อข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

สำนักงานสาธารณสุขอำเ

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการ

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

รายงานผลโครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเครือข่ายสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more