ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยูใน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินที่ 1

ประกาศรายชื่อข้าราชก

Read more

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์-สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้

Read more

ประกาศรายชื่อข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

สำนักงานสาธารณสุขอำเ

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการ

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more