รายงานผลโครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเครือข่ายสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

รายงานขอจ้างเหมาตกแต่งต้นไม้สนามหญ้ารอบอาคารโรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา

วันที่ 23 มกราคม 256

Read more